Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

"Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Ακαδημία μας, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη."

ISO 9001:2015
Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

ISO 14001:2015
Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ISO 45001:2018
Πρότυπο διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Το πρότυπο ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ΟH & S), με οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να μπορεί ένας οργανισμός να βελτιώνει προληπτικά τις επιδόσεις OH & S στην πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας